Wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych

Dzierżawa gruntów rolnych jest szczególnie atrakcyjną formą użytkowania, zwłaszcza, jeśli dla rozwinięcia działalności rolnej potrzeba większej powierzchni ziemi, na której zakup aktualnie nie mamy środków. Jest ona swego rodzaju umową najmu. Dzierżawca oddaje nieruchomość do użytku wydzierżawiającego w zamian za opłacany czynsz wraz z pożytkami, jakie ten będzie osiągał w ramach użytkowania ziemi.

Na pewno wiele osób spotkało się z ustną umową dzierżawy, to znaczy taką, która nie jest zawierana na okres dłuższy jak 1 rok i wedle niej dzierżawiący ziemię może z niej korzystać w ustalony sposób. Jednak, jeśli taka dzierżawa ma trwać przez czas dłuższy niż 12 miesięcy koniecznym staje się zawarcie umowy pisemnej. Taka forma ważna jest dla konsekwencji, jakie będą miały miejsce, bowiem umowa dzierżawy ustnie zawarta na okres dłuższy niż jednego roku, wedle przepisów prawa zostanie potraktowana, jako zawarta na czas nieokreślony. To może być bardzo niekorzystne dla dzierżawcy.

Pisemna umowa dzierżawy powinna określać strony umowy to jest wydzierżawiającego i dzierżawcy, czas, na jaki zostaje umowa podpisana, informacje na temat przedmiotu dzierżawy to jest położenie działki, jej wielkość, numer, oznaczenie zapisów w księdze wieczystej, jak też przeznaczenie gruntu w tym wypadku do użytku w ramach działalności rolniczej. Następnie umowa musi określać wysokość czynszu dzierżawnego jak też dokładne wskazanie, która ze stron będzie zobowiązana do zapłaty podatków i innych kosztów powiązanych z wykorzystaniem gruntu.

Czynsz może być opłacany w formie pieniężnej lub stanowić procent pożytków z użytkowania gruntu. Wzór umowy dzierżawy, jaki znaleźć można na wielu stronach internetowych jasno wskazuje, że ta może być rozwiązana za wypowiedzeniem oraz że korzystający z nieruchomości jest uprawniony do jej zabudowy i nie może oddawać jej w poddzierżawę ani też w bezpłatne użytkowanie przez inne osoby bez zgody właściciela gruntu.

Ważnym jest, aby pamiętać, iż przekazanie ziemi w nieodpłatne użytkowanie nie jest umową dzierżawy a użyczenia. Umowa dzierżawy zawsze wymaga opłacania czynszu dzierżawnego. Zbliżoną do niej jest prawo do wieczystego użytkowania gruntów rolnych, z tą różnicą, że w tym drugim wypadku oddającym grunt w użytkowanie jest gmina, powiat lub województwo a nie osoba fizyczna.